STT:n ylläpitämien verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

Tässä sopimuksessa sovitaan verkkopalvelun käytön yleisistä ehdoista. Palvelujen sisällöstä sovitaan tarkemmin erillisissä palvelukohtaisissa sopimusehdoissa. Palvelukohtaisia erityisehtoja on lisäksi näiden käyttöehtojen lopussa.

Asiakas saa käyttöönsä niihin palveluihin liittyvät verkkopalvelut, joista hän on Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab:n kanssa sopinut.

Ennen verkkopalvelun käyttöönottoa asiakkaan tulee hyväksyä nämä verkkopalvelun yleiset käyttöehdot sekä mahdolliset palvelukohtaiset sopimusehdot.

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin STT:n tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia STT:n tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi selainpohjaiset STT Luotsi -tapahtumatietopalvelu, STT Info -tiedotejakelupalvelu, STT Uutiskirjepalvelu ja Lehtikuvan kuvakauppa sekä STT:n kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu).

Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

STT varaa oikeuden muuttaa Palveluiden käyttö- ja maksuehtoja.

Jos näiden yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, ratkaisee ensisijaisesti palvelukohtaisten ehtojen sanamuoto.

2. Palveluun rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun tai Palvelun osan yhteydessä erikseen.

Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. STT voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen henkilötietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Palveluita käytettäessä.

Palveluiden olennaisiin ominaisuuksiin kuuluu sisällön personointi Käyttäjän oletettujen mielenkiinnon kohteiden perusteella. Käyttäjä hyväksyy Palvelun käytöstä havainnoitujen tietojen sekä rekisteröityneiden Käyttäjien osalta Käyttäjien itse antamien tai muuten Käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistavien tietojen käyttämisen Palvelun tuottamiseen.

STT käsittelee Käyttäjien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Tietosuojalauseke

Siltä osin kuin Käyttäjä käsittelee Palvelussa kolmansien henkilötietoja, Käyttäjä vastaa, että sillä on lainmukainen peruste näiden henkilötietojen käsittelemiseksi ja että henkilötietoja käsitellään lakien ja STT:n kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti. Palveluissa saa käsitellä vain sellaisia henkilötietoja joiden käsittelyyn Käyttäjälle on asianmukainen suostumus tai muu peruste.

3. Vastuu palvelusta

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. STT pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. STT:llä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

STT kehittää Palvelua jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. STT voi koska tahansa muuttaa Palvelun sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa Palvelun. STT:llä on myös oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun mahdollisia maksuttomia osioita maksullisiksi.

Palvelun sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. STT ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee STT:n Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

4. Palvelun sisältö

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien ovat STT:llä. Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta on kielletty ilman STT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun. Linkin kautta Palvelun sivun tulee aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty ilman STT:n kirjallista lupaa. Käyttäjä on korvausvelvollinen STT:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

STT vastaa vain Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi STT:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää STT:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

STT:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen tai tarjoaminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli STT lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen Palvelun ostaneelle Käyttäjälle, sitoutuu se palauttamaan Käyttäjälle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että Käyttäjä ilmoittaa STT:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

5. Palvelun käytettävyys

STT pyrkii varmistamaan, että Palvelu on Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. STT ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. STT ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

STT:llä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. STT rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää STT Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä STT:lle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta STT on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

6. Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat STT:llä tai muilla palveluntarjoajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

7. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun osalta Käyttäjän on hyväksyttävä nämä ja mahdollisesti annettavat palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi voidakseen rekisteröityä Palveluun. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka STT:n Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia. STT:llä on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa Käyttäjän tunnukset, mikäli Palvelua käytetään näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. STT:llä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. STT:llä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) ei saa käyttää tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, sisällöstä tai niiden osista, esimerkiksi rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista tai rikastuttamista, tai Palvelun tai sisältöjen yleisön saataviin saattamista varten ilman STT:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. STT:n Sisältöjä ei myöskään saa syöttää mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin. STT:n Palveluita ja sisältöä ei saa ilman STT:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi.

8. Alihankkijan käyttö

Mikäli Käyttäjä käyttää alihankkijaa, joka käsittelee STT:n aineistoa, alihankkijaa koskevat myös samat STT:n aineiston luovutus- ja käyttörajoitukset kuin Käyttäjää. Käyttäjä huolehtii siitä, että alihankkija on tietoinen näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Käyttäjä vastaa alihankkijan toimista kuin omistaan.

9. Käyttäjätunnukset

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan STT:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. STT:llä on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. STT:llä on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. STT ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

10. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

STT säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. STT järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. STT ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

11. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

12. Palvelusta perittävät hinnat

STT:n tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. STT voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa oleva hinta ja hinnoitteluperuste vahvistetaan maksullisen palvelun tilauksen yhteydessä.

Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan hintojen muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, STT:llä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

13. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun STT:n Palvelun tai sopimuksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta STT:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta STT:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. STT:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

STT:llä on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. STT:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus Palvelun uudelleen avaamisesta.

14. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on, eikä STT anna mitään takuita Palvelun sisällön saatavuudesta, oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä. Ellei pakottavasta lainsäännöksestä muuta johdu, STT ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan STT:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa STT:n Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. STT ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin STT:n ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. STT on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan maksullisten Palveluiden osalta muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

17. Sopimuksen siirtäminen

STT:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät henkilörekisterit samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai näihin käyttöehtoihin perustuvaa käyttöoikeuttaan kolmannelle ilman STT:n suostumusta.

18. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin.

Ellei erimielisyyksiä saada ratkaistua sovinnollisesti, ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka taikka saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

Yhteystiedot

19. Yhteystiedot

Reklamaatioiden ja tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevien vaatimusten osalta Käyttäjä voi olla yhteydessä osoitteeseen:
Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab
Y-tunnus: 0114448-7
Postiosoite: PL 660, 00181 Helsinki
Puhelinvaihde: (09) 695 811
Sähköpostiosoite: tietosuoja(at)stt.fi

.

Palvelukohtaisia erityisehtoja

I STT Info ja STT Uutiskirje

a. Käyttäjän Palvelussa ylläpitämät rekisterit

Palvelussa Omilla kontakteilla tarkoitetaan Käyttäjän itse ylläpitämiä jakelulistoja. Käyttäjä voi lähettää tiedotteen STT Infon kautta myös itse ylläpitämilleen jakelulistoille. Tiedote toimitetaan vastaanottajille sähköpostilla. STT Uutiskirje -palvelussa Käyttäjä ylläpitää vastaanottajalistoja, joille toimitetaan uutiskirjeitä sähköpostitse.

STT Infossa ja STT Uutiskirjepalvelussa ylläpidettäviin jakelulistoihin sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolainsäädäntöä. Käyttäjä vastaa rekisterinpitäjänä kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön noudattamisesta, mm. siitä, että sillä on tietoihin laillinen käsittelyperuste, eikä omissa kontakteissa ole virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja.

Jos Palveluun tulee Käyttäjän omiin kontakteihin liittyviä tietojen tarkastus- tai muita pyyntöjä, Käyttäjä sitoutuu toimittamaan tarvittavat tiedot sekä toteuttamaan muut henkilön pyytämät, henkilötietolainsäädäntöön perustuvat pyynnöt.

Käyttäjän omien jakelulistojen oikeudet säilyvät Käyttäjällä. Käyttäjä voi milloin tahansa ladata nämä omia kontaktejaan koskevat jakelulistat ulos järjestelmästä.

Omia kontakteja koskevien henkilötietojen käsittelystä sovitaan tarkemmin sopimuksella Käyttäjän ja STT:n välillä.

b. STT Uutiskirjepalvelun ns. Best Practices

Käyttäjän tulee palvelua käytettäessä noudattaa kohtuudella ns. Best Practices menettelyitä, mukaan lukien ainakin:

– DKIM ja SPF autentikointistandardien käyttö lähetettävissä sähköposteissa

– ns. Feedback Loop palautteen asianmukainen käsittely

– Tapauskohtaisten lähettäjä ja seurantalinkkien hyödyntäminen geneeristen osoitteiden sijaan

– Vanhentuneiden ja selvästi käyttämättömien osoitteiden poistaminen jakelulistoilta

c. Kielletty materiaali

Palvelun kautta ei saa lähettää roskapostia tai muutakaan epäsopivaa sisältöä. Kiellettyä on välittää muun muassa laitonta, uhkaavaa, solvaavaa, syrjivää tai ahdistelevaa sisältöä. Palvelun kautta ei myöskään saa lähettää viestejä, jotka kannustavat laittomaan toimintaan tai sisältävät eroottista tai väkivaltaista materiaalia. Palvelun kautta ei saa välittää materiaalia, joka koskee seuraavia aiheita tai niiden markkinointia: i) konkursseja, velkajärjestelyjä tai muuta velan hoitoa tai perintää; ii) osakeinstrumentteja tai osakekauppaa; iii) kumppanuusmarkkinointia (ns. multi-level tai affiliate-markkinointi); tai iv) Aikuisviihdepalveluita. Palveluun ei saa laittaa arkaluontoiseksi (ns. erityiset kategoriat) katsottavia henkilötietoja.

 

II Lehtikuva

Palvelussa voi olla sisältöä, jonka lakiin perustuva tekijänoikeus on rauennut. STT kuitenkin pidättää sopimuksellisesti itsellään sisällön kaikki oikeudet, mukaan lukien taloudelliset oikeudet. Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta on kielletty ilman STT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.