Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Mielipidekyselyt

  SITEERAA VAIN POIKKEUSTAPAUKSISSA MIELIPIDEKYSELYITÄ, JOIDEN OTOS ON ALLE TUHAT VASTAAJAA.

  Etenkin puolueiden kannatuskyselyt ja muut suomalaisten yhteiskunnallisia mielipiteitä koskevat kyselyt menettävät luotettavuutensa, jos otos on tätä pienempi. Pienet, joidenkin kymmenien vastaajien alitukset ovat kuitenkin hyväksyttäviä etenkin silloin, kun kyse on säännöllisesti uutisoiduista, keskeisten medioiden teettämistä mittauksista. Pienempiä, esimerkiksi 500 vastaajan kyselyitä voidaan uutisoida lähinnä silloin, kun ne kohdistuvat johonkin rajalliseen erityisryhmään (kuten yritysjohtajiin tai lääkäreihin) tai ovat vain osa laajempaa uutista (esimerkiksi vaalikeskustelun yhteydessä julkistettava mielipidekysely) tai kohdistuvat hyvin ajankohtaiseen tai muuten kiinnostavaan aiheeseen.

  MUISTA, ETTEIVÄT ALLE TUHANNEN VASTAAJAN OTOKSEEN PERUSTUVAT KYSELYT OLE TILASTOLLISESTI LUOTETTAVIA. ÄLÄ VÄITÄ TULOSTEN EDUSTAVAN KOKO PERUSJOUKON NÄKEMYKSIÄ.

  Joulustressi näyttää tuoreen kyselyn mukaan vaivaavan yhä enemmän myös miehiä. Kyselyyn vastanneista nuorehkoista miehistä joka toinen… XXX:n teettämään puhelinkyselyyn vastasi 500 miestä ja naista, joiden ikä vaihteli … EI: Yhä useampi suomalainen mies stressaantuu joulusta. Eniten lahjahankinnoista ja jouluvalmisteluista kuormittuvat 20−35-vuotiaat miehet, kertoo torstaina julkaistu kysely.

  KERRO AINA KYSELYSITEERAUKSISSA VASTAAJIEN MÄÄRÄ, VIRHEMARGINAALI TAI VASTAUSPROSENTTI, KYSELYN TOTEUTUSTAPA JA -AJANKOHTA SEKÄ TILAAJA JA TOTEUTTAJA. JOS TIEDOT PUUTTUVAT, PYYDÄ NIITÄ. JOLLEI NIITÄ OLE SAATAVISSA, JÄTÄ UUTINEN TEKEMÄTTÄ. SUHTAUDU VARAUKSELLA KYSELYIHIN, JOIDEN VASTAUSPROSENTTI ON ALLE 50 TAI VIRHEMARGINAALI TAVANOMAISTA SUUREMPI. ÄLÄ UUTISOI INTERNET- TAI MATKAPUHELINKYSELYITÄ, JOTKA EIVÄT PERUSTU VALMIIKSI VALITTUUN OTOKSEEN VAAN JOIHIN ESIMERKIKSI VERKKOLEHTIEN LUKIJAT TAI OHJELMIEN KATSOJAT VOIVAT VAPAASTI VASTATA. SUHTAUDU VARAUKSELLISESTI NETTIPANEELEIHIN JA HARKITSE JULKAISUA ERIKSEEN. KERRO LUKIJALLE MENETELMÄN EPÄVARMUUSTEKIJÄT.

  Nettipaneeliin voi ilmoittautua itse netissä, mutta siihen saatetaan kutsua väkeä myös esimerkiksi puhelimitse ja postitse. Lopullinen vastaajajoukko edustaa usein karkeasti koko väestön ikä-, sukupuoli- ja kotipaikkajakaumaa, mutta otos ei välttämättä vastaa mielipiteiden jakautumaltaan koko väestöä. Syynä on se, että mukaan saattaa valikoitua keskimääräistä aktiivisempia ihmisiä. Lisäksi otoksesta voi jäädä pois ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä ainakaan aktiivisesti. Kerro näistä syistä johtuva epävarmuus lukijalle esimerkiksi näin: Yhtiö X teki kyselyn nettipaneelina, johon vastasi tuhat ihmistä. Vastaajat eivät välttämättä edusta mielipiteiden jakaumaltaan koko väestöä, sillä paneeleihin voi valikoitua keskimääräistä aktiivisempia ihmisiä ja mukaan tulee vain aktiivisia internetin käyttäjiä. Yhtiön X kyselyyn vastasi netissä 2 000 suomalaista. Vastaajat edustavat väestöä iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikaltaan. Mielipiteiden jakauma voi kuitenkin olla erilainen, sillä nettipaneeleihin vastaa aktiivisia netin käyttäjiä ja usein muutenkin aktiivisempaa väkeä.

  ÄLÄ ANNA KYSELYUUTISISSA MIELIKUVAA SIITÄ, ETTÄ KYSE OLISI VARMASTA TAI TARKASTA TILANTEESTA. TUO SELVÄSTI ESIIN, JOS MUUTOKSET TAI EROT MAHTUVAT KYSELYN VIRHEMARGINAALIIN.

  Suurimpien puolueiden kannatus vaikuttaa pysyneen ennallaan. Keskusta näyttää tuoreimman kannatuskyselyn mukaan ohittaneen hallituskumppaninsa kokoomuksen kansalaisten suosiossa. Erot kaikkien kolmen suurimman puolueen välillä mahtuvat kuitenkin kyselyn virhemarginaaliin.

  ÄLÄ KOSKAAN VERTAA ERI TUTKIMUSLAITOSTEN TAI TILAAJIEN MIELIPIDEMITTAUKSIA SUORAAN TOISIINSA. VOIT TAUSTOITTAA JUTTUA MUIDEN KYSELYIDEN TULOKSILLA, MUTTA KERRO SILLOIN KYSELYIDEN EROT. MAINITSE PUOLUEIDEN KANNATUSKYSELYISTÄ MYÖS PIENEMMÄT EDUSKUNTAPUOLUEET. SUHTAUDU KUITENKIN VAROVASTI NIITÄ KOSKEVIEN MUUTOSTEN UUTISOINTIIN, KOSKA VIRHEMARGINAALI ON NIIDEN KOHDALLA SUUREMPI PIENEN KANNATTAJAJOUKON VUOKSI.

  Edellinen
  Siteerausten tekeminen
  HANKI SITEERAUKSEN POHJAKSI AINA JULKAISTU JUTTU KOKONAISUUDESSAAN. Siteerattavan...
  Seuraava
  Medialähteiden mainitseminen siteerauksissa
  MAINITSE UUTISEN JULKAISSEET MEDIAT OTSIKOSSA. Otsikosta pitää selvitä,...