Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Maahanmuutto, pakolaisuus, siirtolaisuus

  Maahanmuutto ja maastamuutto ovat monitahoisia ilmiöitä, joihin liittyy sekä laajoja kattokäsitteitä että hyvin tarkkoja ja rajattuja termejä. Mieti, mistä milloinkin on kyse. Väärät termit voivat antaa asiasta väärän kuvan ja johtavat usein myös suoranaisiin virheisiin, koska osa termeistä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja kotimaiseen lainsäädäntöön.

  Tyypillisiä virheitä ovat

  • käännyttämisen ja karkottamisen sekoittaminen
  • maahanmuuttajien kutsuminen laittomiksi, kun kyse on maahanmuuton laittomuudesta
  • perheenyhdistämisen eri muotojen sekoittaminen
  • pakolaisten kutsuminen siirtolaisiksi tai toisin päin
  • sekaannukset pakolaiskäsitteissä (yleiskäsite pakolainen, rajatusti kiintiöpakolainen tai YK:n pakolaisaseman saanut henkilö)

  Muista aina maahanmuuttajista ja pakolaisista kirjoittaessasi, että kyse on ihmisistä, ei pelkistä tilastoista, kiintiöistä tai ongelmista.

  Muuttajista käytetään usein luonnonilmiöistä tuttuja sanoja: siirtolaisvirta, pakolaistulva. Niiden käyttö edellyttää tyylitajua. Lukijalle ei saa antaa kuvaa, että kyse olisi tahdottomista luonnonvoimista.

  Ulkomaalaistausta, kansalaisuus tai etninen alkuperä kerrotaan jutuissa, jos se on journalistisesti perusteltua. Kun niiden kertominen on tarpeen, on yleensä perustellumpaa kertoa tarkka tausta tai alkuperä kuin pelkkä ulkomaalaistausta.

  Jos olet epävarma henkilön kansalaisuudesta, käytä termiä ulkomaalaistaustainen.

  Sanastoa:

  EU:n vastuunjako (ei taakanjako) = Eurooppaan pyrkivien pakolaisten jakaminen sovittuina kiintiöinä eri EU-maiden vastuulle

  Karkottaa = Kun ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja hänet päätetään poistaa maasta, on kyse karkottamisesta.

  Kiintiöpakolainen = Suomen (tai muun maan) vuotuiseen pakolaiskiintiöön valittu ihminen. Kiintiöpakolaisiksi otetaan vain YK:n pakolaisaseman saaneita pakolaisia.

  Kotouttaa = auttaa maahanmuuttajaa asettumaan uuteen yhteiskuntaan niin, että hän pystyy osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan ja säilyttämään myös oman kielensä ja kulttuuripiirteensä. (Keinona muun muassa koulutus.)

  Käännyttää = Käännyttämisestä on kyse silloin, kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa Suomeen eikä hän saa sitä ja hänet päätetään poistaa maasta. (Käännyttäminen voi tapahtua joko Suomen rajalla tai rajojen sisäpuolella.)

  Laiton = lainvastainen, sääntöjen vastainen, esimerkiksi laiton maahantulo. Sanaa ei voi käyttää kuvaamaan ihmistä. Laittomasti maahan pyrkivää ihmistä voi sen sijaan kuvata sanoilla maahanpyrkijä tai maahantulija. Silloin voi olla tarpeen kertoa, että ihminen on pyrkinyt maahan laittomasti. Laittomasti maassa oleskelevasta voi käyttää sanaa paperiton.

  Maahanmuuttaja = Henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva henkilö ja muuttaa maahan pidemmäksi aikaa. Maahanmuuttajiin kuuluvat kaikki ulkomailta muuttaneet, niin siirtolaiset, pakolaiset kuin EU-kansalaisetkin. Ks. myös ulkomaalaistaustainen.

  Maahanpyrkijä, maahantulija = laillisesti tai laittomasti maahan saapuva ihminen. Myös esim. Eurooppaan pyrkijät, kun kohdemaasta ei ole tietoa tai se ei ole jutussa olennainen.

  Pakolainen = Henkilö, joka on joutunut pakenemaan kotimaastaan esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia tai sotaa. Myös sotapakolaiset ovat siis pakolaisia. (Taustaa siirtolaisen ja pakolaisen erosta http://www.unhcr.org/55df0e556.html)

  Pakolaisasema, pakolaisstatus = YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä asema, joka takaa pakolaiselle YK:n Geneven pakolaissopimuksen mukaiset oikeudet. HUOM: Sanaa pakolainen tarvitaan ja käytetään uutisissa ilman tietoa kyseisten henkilöiden pakolaisasemasta, ks. yllä. Mainitse siis aina jutussa erikseen, jos se koskee nimenomaan virallisen pakolaisaseman saaneita.

  Paperiton = Luvattomasti maassa oleskeleva tai sinne pyrkivä ihminen.

  Perheenyhdistäminen = Oleskeluluvan saaneet pakolaiset voivat hakea perheenyhdistämistä eli oleskelulupaa perheenjäsenilleen. Käytämme termiä ainoastaan pakolaisista. Oleskelulupaa perhesiteen perusteella voivat hakea myös muut ulkomaalaiset kuin pakolaiset. Sekaannusten välttämiseksi STT ei silloin käytä termiä perheenyhdistäminen.

  Siirtolainen = Vapaaehtoisesti ja pysyvästi toiseen maahan asumaan ja työskentelemään muuttanut henkilö. Sanaa ei kannata käyttää esimerkiksi pakolaisista tai turvapaikanhakijoista. Laajana käsitteenä siirtolaisuus voi kuitenkin pitää sisällään eri syistä muuttavia ihmisiä.

  Turvapaikanhakija = Henkilö, joka hakee turvaa ja oleskelulupaa vieraasta valtiosta. Vain pieni osa turvapaikanhakijoista saa YK:n pakolaisstatuksen, mutta turvapaikka voidaan myöntää ilman sitäkin suojelun tarpeen takia tai humanitaarisin perustein. (Lisätietoa Migrin sivuilla)

  Ulkomaalainen, ulkomaalaistaustainen = Suomen kansalaiset ovat taustastaan riippumatta suomalaisia. Jos heidän taustansa kuitenkin on uutisessa olennainen, heitä kutsutaan ulkomaalaistaustaisiksi. Maahanmuuttaja sopii kuvaamaan myös Suomen kansalaisia, jos juttu käsittelee esimerkiksi maahanmuuttajaperheitä tai maahanmuuttajalapsia tai kyse on joukosta erilaisia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, joiden kansalaisuustilannetta ei tunneta. HUOM. Kun ulkomaalaisuuden tai ulkomaalaistaustan kertominen on perusteltua, on yleensä perusteltua kertoa myös, mistä maasta on kyse.

  Lähteinä on käytetty mm. Opetushallituksen EDU.fi-sivuston Globaali-ikkunaa ja Pakolaisneuvonta ry:n sivuja.

  Lisää pakolais- ja maahanmuuttokäsitteitä Suomen Pakolaisavun sivuilla.

  Edellinen
  Tuomioistuimet
  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT Euroopan unionin tuomioistuin (EU-tuomioistuin) hallinto-oikeus...